Przebudowa (Cz. 2)

Przebudowa (Cz. 2)

Oto następny odcinek wypisów z książki Jerzego Kuncewicza, ilustrowany obrazami Jacka Malczewskiego.

DNI DZISIEJSZE

Życie czynne w odbudowującym się państwie nakazywało porzucić abstrakcyjne przesłanki ideologiczne, często niezgodne z rzeczywistością Trzeba je zastąpić nowymi wartościami umiżliwiającymi realizację ważnych projektów. Brak wyraźnej idei gospodarczej nie pozwolił na stworzenie organizacji ekonomicznych, zajmujących się wzmożeniem wytwórczości i zbytem jej produktów. Niefachowe, dyletanckie kierownictwo dobrane pod kątem układów politycznych, utrzymuje dotąd jeszcze stare metody Brak wyrobienia gospodarczego utrudnił wykorzystanie możliwości, natomiast powiększył przewagę czynnika politycznego, podporządkowanego nakazom chwili. Niepraktyczny stosunek do zagadnień gospodarczych, przy wielkiej demagogii i wybitnie powierzchownym ich ujmowaniu, powoduje rozczarowanie (frustrację) jednostek aktywnych i zabicie zainteresowania szerszych mas. Szablon myślowy, brak śmiałej inicjatywy i nieróbstwo doprowadzają do zaniku zdolności twóczych, jakie tkwią jeszcze w narodzie.

Studnia w zimie

.

PRÓBA BILANSU

Rozbicie na drobne odłamy każdej z warstw spłecznych prowadzi do zdezorganizowania życia państwa. Dla konsolidacji rozproszonych grup należy zaniechać polityki uników, obejścia i taktyki gdyż takie postępowanie wysuwa na czoło najgorsze jednostki w poszczególnych stronnictwach. Rezutatem takich metod jest przede wszystkim pokonanie przeciwników, zamiast dążenia do realizacji zakreślonych celów. Oparcie się na żywym interesie jednostek złączonych wspólnotą położenia ekonomicznego – przy umoctnieniu struktur społecznych – stwarza mocny grunt.

ZNACZENIE i ŹRÓDŁA CZYNNIKÓW STABILIZACYJNYCH

Krańcowość stanowisk prowadzi w życiu społecznym do porzucenia gruntu realnego i do odcięcia się od rozwiązań najważniejszych i odpowiadających potrzebom czasu. Licząc się z elementem wiejskim jako ostoją życia państwowego, musimy wziąć pod uwagę momenty konieczności zacierania ostrych różnic między różnymi grupami. Inaczej mówiąc, podstawą stabilizacji mogą być silne grupy społeczne o wyraźnym kierunku działania i rozwiniętym poczuciem odpowiedzialności.

W dążeniu do stablilizacji, wskazane jest pokojowe przeciwdziałanie rozbiciu religijnemu. Wzorceem ładu wyrastającego z wielowiekowej tradycji może być Kościół, oparty na wyraźnej hierarchii oraz dyscyplinie społecznej. Szerzony przez Kościł kult prawa i praworządności, jak również potępienie wszelkiej krzywdy, przedstawiają dla zbiorowej psychiki doniosły pierwiastek państwowotwórczy.

.

Jacek Malczewski – Cykl obrazów o studniach

.

SAMORZĄDY

Uwzględniając siłę dążeń odśrodkowych w strukturze państwowej, trzeba doprowadzić do ich rozładowania na drodze samorządu terytorialnego. Dobrze zorganizowany samorząd będzie mógł pociągnąć większą ilość jednostek do efektytywnej współpracy. Z poczuciem odpowiedzialności za stan lokalnej gospodarki powinnien nastąpić wzrost poczucia rzeczywistości i zredukowanie ambicji separytystycznych. Powiązanie samorządu terytorialnego z życiem państwa wyzwoli energię twórczą w kierunku zespolenia skonfliktowanych środowisk.

ORGANIZACJE i WOLNE STOWARZYSZENIA

Z wysiłku zbiorowego i przy oparciu o jednostki, powstanie odrębny system produkcji. Dalszy jego rozwój powinien przeciwdziałać rozproszeniu produkcji, dotychczas bezbronnych wobec wielkich karteli i korporacji. Odbudowa ruchu spółdzielczego pozwoli społeczeństwu polskiemu na odzyskanie właściwego oblicza i wymiecenie pozostałości ograniczających pracę społeczną do działalności propagandowej.

Innymi kategoriami organizowania życia społecznego są fundacje oraz różnego rodzaju rozrywki i podniety. Rozrywki jako namiastka kultury odgrywają wielką rolę, którą państwo powinno brać pod uwagę w swoich akcjach społecznych. Są one katalizatorem lub zaworem bezpieczeństwa ułatwiającym wyładowanie zbiorowoych emocji . Może to pobudzać do twórczej aktywności ale też budzić odruchy destrukcyjne, niebezpieczne dla jednostek i społeczeństwa. Przeładowanie wrażliwości indywidualnej i nadużywanie stanu emocjonalnego prowadzi do zniechęcenia i bierności. Niestety, kierownicy życia społecznego rzadko zdają sobie z tego sprawę.

Przy studni w kajdanach

Po tzw. transformacji pojawiło się w kraju wiele organizacji i klubów para-masońskich. Kult intelektu jako forma wierzeniowa masonerii nadaje zdolnościom człowieka boskie atrybuty. Wyolbrzymiając rolę świadomego czynu neguje istnienie siły nadprzyrodzonej. Hasła takie jak braterstwo ludów i usunięcie granic dają masonerii szerokie możliwości odddziaływania. Wolnomularze posiadają światowy zasięg grupując różne odłamy. Ich pierwszorzędnym celem jest zbliżenie między zaufanymi członkami oparte na konspiracji. Nawet gdy następuje gdzieś pozorne uzewnętrznienie masonerii, najistotniejsze jej sprawy pozostają ogółowi nie znane. Dla uzyskania wiarygodności masońskich organizacji oraz pozbycia się obaw o ich nielojalność wobec państwa, przed wydaniemi zezwolenia na ich działenie należy dążyć do całkowitego ich ujawnienia i dekonspiracji poszczególnych lóż.

Rola fermentów społecznych. Poza nawiasem wymienionych wyżej organizacji, zachowujących pozytywny stosunek do życia i norm prawnych, istnieje szereg grup zwalczających ustalony porządek społeczny. (Na gruncie polskim byli to np. trockiści występujący w roli obrońców ludzi pracy). Nie należy lekceważyć ich znaczenia: chociaż mogą niekiedy być zaczynem przyspieszającym rozwój społeczny, to nade wszystko są one sygnałem ostrzegawczym.

* *

WSPÓŁŻYCIE i DOBÓR JEDNOSTEK

Kryzys życia rodzinnego ma związek z degeneracją instynktu samozachowawczego. (..) Rodzina jako podstawowa instytucja społeczna jest wynikiem warunków cywilizacyjnych, kulturowych, gospodarczych i religijnych. Instynkt erotyczny jest biologicznym imperatywem do zachowania gatunku i w miarę dojrzewania psychicznego przechodzi w uczucie miłości, złączone nierozerwalnie z domem rodzinnym. Trwałość uczucia rodzinnego, wartość ojca i matki w rodzinie zależy od siły powiązanie ich z fundamentami: ziemią, tradycją, wspólną pracą. Kruszenie podstaw, które przez wieki nadawały rodzinie cechy trwałości jest jedną z głównych przyczyn rozpadu społeczeństwa.

Zatrudnienie kobiet poza domem w celach zarobkowych jest objawem wtórnym i niczego nie rozwiązuje. Brak ogniska rodzinnego i rozluźnienie więzi osobistych nie mobilizuje mężczyzny do podwojenia energii w celu zapewnienia najbliższym niezbędnych środków. Przeobrażenia psychiczne i fizjologia są wskaźnikami zastoju tężyzny gatunkowej narodów zamieszkujących świat zachodni. Świadczy o tym stały spadek liczebności rodzin. Nie chodzi tu tylko dobrobyt, lecz o zanik instynktu i niezrozumienie kategorycznego imperatywu zrodzenia potomstwa dla zachowania siebie i rodziny w łańcuchu pokoleń.

Zmiany w relacjach mężczyzny i kobiety

Tam, gdzie instynkt biologicznego przetrwania został przytępiony, zmienia się stosunek mężczyzny do kobiety i odwrotnie. Nie ma już współżycia opartego na atrakcyjności odmiennej płci. Małżeństwo przestało być zjednoczoną parą, w której mężczyzna z kobietą pracują razem z myślą o przyszłości swych dzieci. Stali się oni stadłem przeciwnych psychicznie typów, nierzadko szukających krótkotrwałych podniet poza rodziną.

J. Malczewski – Nike zawiązująca sandał

Brak uświadomienia o dokonujących się przeobrażeniach oraz niemożność oparcia życia rodzinnego na tradycyjnie mocnych fundamentach powoduje dziś większość katastrof rodzinnych. Jednostki osamotnione, nie zdając sobie sprawy z pustki wewnętrznej jaka grozi po rozpadzie rodziny. W szerokiej skali samotny styl życia promuje sztuka i środki masowego przekazu, zasilając zbiorową wyobraźnię w kierunku, któremu zabrakło naturalnej podstawy. Wytworzone w ten sposób bezpłodne podniecenie zmysłów i beztreściowość wzruszeń erotycznych daje pole do coraz większych wynaturzeń seksualnych. Krótkotrwałość porywów miłosnych, atrofia instynktu przejawiająca się w zacieraniu różnic zewnętrznych między płciami (ideologia gender!) – wszystko to wymaga coraz silniejszych podniet.

Wpracowanie przyjaźni w najczystszej formie wzmocni więzy małżeńskie naszych rodzin, dodając nowe cenne wartości. Ukazywanie pozytywnych wzorów i służenie własnym przykładem to środki, które pomogą przetrwać bez wstrząsów kolejne przełomowe okresy rewolucji obyczajowych.i uchronić młode pokolenia przed destrukcją. Pogląd na rodzinę jako na fundament państwa i na kuźnię osobowych wartości każdego dziecka nakłada na nie obowiązek troski o byt tej zasadniczej komórki. Przyszłość każdego narodu opiera się w dużej mierze na demografii. Faworyzowanie rodzin licznych wzniesie tamę przeciw rozkładowi życia społecznego.

Mężczyzna i jego rola

Elementami nadającymi sens życiu rodzinemu są mężczyzna i kobieta, związani nie tylko instynktem ale i trwałym związkiem małżeńskim. Od ich właściwości psychicznych zależy charkter rodziny. Zniekształcona psychika mężczyzn i kobiet, urabiana w okresie kataklizmu dziejowego, służy do rozbijania tradycyjnych form rodziny i jest głównym elementem jej destrukcji.

Udział kobiety w pracy zarobkowej aby przysporzyć środków do utrzymania rodziny wpływa szkodliwie na poczucie odpowiedzialności i stopień energii mężczyzny. Wzmagający się szturm kobiet (często bezdzietnych i samotnych) na coraz to trudniejsze miejsca pracy potęguje kryzys bezrobocia i musi to uderzyć w życie rodzin. Zanikanie cech męskich, na skutek zmian gospodarczych powoduje coraz to większą niwelację dotychczasowej ich różnorodności i staje się motywem hermafrodytyzmu * psychicznego. Niebezpieczeństwo takie jest bardziej groźne ze względu na swą niedostrzegalność. Wszelkie niwelowanie różnic pomiędzy dwiema płciami prowadzi do rozdźwięku między nimi i do braku wzajemnego zainteresowania. Zatem obrona czystego męskiego typu powinna być zadaniem świadomej części społeczeństwa. Brak odrębności niweczy silne uczucia i usypia indywidualności powodując ogromne zubożenie życia. Natomiast podkreślanie różnic płciowych spotęgować powinno witalne siły społeczeństwa.

This image has an empty alt attribute; its file name is z2-jMalcz-round.png

.Jacek Malczewski – Polonia

.

Kobieta, jej znaczenie społeczne i polityczne

Naturalne predyspozycje kobiety powinny być spożytkowane dla wydobycia z jej psychiki tych najlepszych zasobów, jakie tam, dzięki Stwórcy, zostały nagromadzone. Najbardziej popularnymi cechami kobiety są: zmysł estetyczny, uczuciowość, intuicja i psychiczna wytrzymałość. Jej cechy fizjologiczne, łącznie z tradycją gospodarczą i kulturową, złożyły się na szereg odrębności, z których łączenia wynika wszakże jedność, będąca kamieniem węgielnym rodziny. Przy porownaniu typów męskich iżeńskich okazuje się, że uzupełniają się one nie tylko pod względem fizjologicznym, ale i psychicznym.

Warunki historyczne nakładały na mężczyznę konieczność szermowania własnym życiem, obowiązek stanowienia o losach plemienia czy państwa, a jednocześnie ponoszenia odpowiedzialności za rodzinę. Kobieta pozostawała w obozie lub w domu, utrzymując ład i wychowując dzieci. W konsekwencji jej zapobiegliwość o dom i starania o jego codzienne potrzeby rozwijały w niej poczucie piękna. Tworząc dobrą atmosferę rodzinną, wykazywała nieraz więcej hartu niż mężczyzna. Zaś instynkt macierzyński oraz przywiązanie do męża spotęgowały jej intuicję.

Jacek Malczewski – Nike legionów

Uspokojenie się fal historii oraz długotrwała cisza dziejowa pozwalały mężczyźnie na długie pobyty w domu a kobietę zachęciły do szukania nowych aktywności. W tych warunkach emancypacja polityczna i społeczna kobiet stała się cząstką ogólnego ruchu, będącego początkiem nowych dziejów. Jednak z czasem droga feminizmu zbacza nieraz na tory karykaturalne. I tak np. wysiłki w kierunku osłabienia cech kobiecych i chęć naśladowania mężczyzny należy uważać za śmieszne i szkodliwe, gdyż wynikają one z narzuconego kobietom poczucia niższości. Równouprawnienie, pojęte jako klęska cech kobiecych może dostarczać argumentu, że porzuczenie kobiecości świadczy o wyższości męskich cech, a to jest oczywisty nonsens.

Psychiczna odrębność kobiet jest ich wielką wartością, a przyszłość ruchu kobiecego leży w jego naturalności. Wykorzystanie naturalnych zdolności i opiekuńcze skłonności umocnią społeczne znaczenie kobiety. Jej otwartość na nowe życie jest bezcennym skarbem dla przyszłości każdej rodziny i społeczeństwa. Usilne kultywowanie najlepszych cech kobiecych i odporność w stosunku do narzucanych nienaturalnie wzorów stanowić będzie o zdrowiu i znaczeniu tego ruchu. I ocali piękno kobiecości.

__________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »